search:使徒信經英文版相關網頁資料

   • zh.wikipedia.org
    使徒信經 (或 宗徒信經 ),是 基督宗教 三大傳統《 信經 》之一。使徒信經被視為早期 基督教會 信仰的敘述,很可能寫於第一或 二世紀 的「辯士時期」,主要 ...
    瀏覽:970
   • mb-soft.com
    tw>使徒信經. 收集了數以千計的翔實的文章,重要的基督教,新教,天主教和東正教教會的言論和科目,對其他世界宗教。 ... 這種服務欽佩表顯示不完整的是如何 ...
    瀏覽:442
  瀏覽:572
  日期:2019-11-09
  使徒信經. 收集了數以千計的翔實的文章,重要的基督教,新教,天主教和東正教教會的言論和科目,對其他世界宗教。 ... The Apostles' Creed 使徒信經 (sixth-century ......
  瀏覽:898
  日期:2019-11-11
  使徒信經 (三) 「我信耶穌基督 …… 降在陰間 」 有人對【使徒信經】裏「降在陰間」這概念起懷疑,說「降在陰間」這句話從來未有在聖經內出現。在【使徒信經 ......
  瀏覽:564
  日期:2019-11-11
  大公教會有三大信經即《使徒信經》,《尼西亞信經》, 《亞他拿修信經》。 尼西亞信經 (The Nicene Creed): 我們信獨一上帝,全能的父,是創造天地和有形無形之萬物的。 我們信主耶穌基督,上帝的獨生子,在萬世以先為父所生,出於上帝而為 ......
  瀏覽:396
  日期:2019-11-08
  第三段英文 的原文清楚多了,我信聖靈,聖潔而有包容的教會,聖徒的溝通,赦罪,以肉體復活,而且生命永遠持續。是的,我相信上帝的話必成就 ......
  瀏覽:1064
  日期:2019-11-12
  三大信經之一 使徒信經( The Apostles' Creed ) 信義宗教會信徒於崇拜中以同認信經來表明其信仰,其源頭甚至追溯初期的大公教會信經, 英文為"Ecumenical Confession",以此表明信徒的信仰專一。...
  瀏覽:772
  日期:2019-11-08
  使徒信經(或宗徒信經),是基督宗教三大傳統《信經》之一。使徒信經被視為早期基督 教會信仰的敘述,很可能寫於第一或二世紀的「辯士時期」,主要目的是要澄清信仰 ......
  瀏覽:342
  日期:2019-11-09
  Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu ......
  瀏覽:371
  日期:2019-11-13
  使徒信經英文版 撒迦利亞「感恩之歌」解析-路加一:67~79 釋義 …通靈現象是很普遍的,聖靈在那時代的彰顯是每個信徒很普遍的經歷(就像早期「 ......