new htc one 介紹

新 HTC One (M8): 「槍金屬」新設計, 雙鏡頭, 規格全提升 [影片]  HTC 終於正式發佈新一代旗艦: New HTC One (M8)。新 HTC One 基本上以去年 One 為基礎,再在各方面提升和改善。首先設計比上一代圓滑,令手感更好。物料一樣主要是金屬,但金屬佔比例更多。...