new htc one 比較

發佈前最後流出: 新舊 HTC One 超清晰詳細比拼 [影片]   今晚 HTC 就會正式公佈新一代旗艦 New HTC One。過去幾天已經有大量流出,昨天更有長達 14 分鐘的試玩片段。如果還未看夠,今天又有新一段,這次是新舊 HTC One 並排比較。   可見新 HTC One 比去年的...