search:使徒信經新釋相關網頁資料

   • chungi.biblekm.com.tw
    聖經信箱-牧師,我有問題- 福音書篇 牧師,我有問題-舊約篇 牧師,我有問題-信仰篇 聖經故事-淺說創世記的故事 細說路加福音耶穌的故事 ...
    瀏覽:1283
   • a2z.fhl.net
    tjm 2009.2.25 *****/ 使徒行傳 使徒行傳查經資料 零、背景: 一、時間: (一)使徒行傳沒有記載保羅 、彼得、雅各(西元62年)等人之死,所以時間 不可能太晚 ...
    瀏覽:855
  瀏覽:736
  日期:2019-11-08
  在古代大公教會的信經被大多數人承認接受的一共有四個。分別為使徒信經、尼西亞信經、迦克墩信經、亞他拿修信經。其中使徒信經 ... 5. 「我信:」基督教要義信經 新釋,高金田,人光出版社。6. 使徒信經新釋,楊牧谷,校園出版社 ......
  瀏覽:1058
  日期:2019-11-13
  印光大師文鈔菁華錄 印光大師撰 了然、德森法師鑒定 重刊序 圓瑛大師序 一、讚淨土超勝 二、誡信願真切 三、示修持方法 四、論生死事大 五、勉居心誠敬 六、勸注重因果 七、分禪淨界限 八、釋普通疑惑...
  瀏覽:438
  日期:2019-11-10
  觀世音菩薩普門品講記 賢頓和尚講 述 釋體仁筆記 序 前言 開經偈 經題 譯者 正釋經文 序 眾生度盡方證菩提,地獄未空誓不成佛。此語乃觀音、地藏之願力,亦我佛化身之因緣,正全佛教中慈悲至極之理,千經萬典於此語包括而盡矣。...
  瀏覽:1299
  日期:2019-11-06
  第五章 - 更正教的釋經體系(一)-定理和推論 5。1 几何學中,定理是自明的道理。假設某定理是真實的,則可以從這定理推論出某些邏輯的陳述。研讀聖經時也是一樣。一個自証的真理是:聖經是一本人寫的書,以人的語言寫成,目的是要將作者 ......
  瀏覽:610
  日期:2019-11-13
  Bible Studies 聖經研究 >> B.34 Word of Life 生命之道:約翰福音簡釋 生命之道 約翰福音簡釋 緒言 使徒保羅在將完成他職事的時候,囑咐提摩太:“務要傳道!無論得時不得時,總要專心…”(提後四:2)。...
  瀏覽:879
  日期:2019-11-11
  原文解經、聖經朗讀、歌唱 (版權聲明) 原文解經 路得記背景介紹和第一章 線上版 路得記第二章 線上版 下載版 路得記第三章 ......
  瀏覽:525
  日期:2019-11-08
  關於使徒信經中,基督下到陰間所提出的經文例證:ˊ .... 不是字面的解釋而是形容的用法這是在講耶穌基督在十字架上經歷的無法形容的巨大痛苦 馬丁路德也大概 ......