htc change

HTC 去年啟用國際知名影星小羅勃道尼擔當 HTC Change 品牌平台系列廣告代言,而小羅勃道尼又再 HTC 正式推出 HTC One 的接班人 HTC One ( M8 )不久後,再度拍攝一隻名為 HTC One ( M8) RDJ talks Serius Design 短片,以 HTC O...